Verbeek Advocatuur
Verbeek Advocatuur

Huwelijkse Voorwaarden

Uitsluiting gemeenschap van goederen

Goederen en bewijs

  • Registergoederen en andere op naam staande vermogensrechten behoren toe aan degene op wiens naam zij staan.
  • Rechten aan toonder en zaken die geen registergoederen zijn en deel uitmaken van het bedrijfs- of beroepsvermogen van een echtgenoot, worden geacht van die echtgenoot te zijn.

Afrekening bij het einde van het huwelijk

Bij ontbinding van het huwelijk door echtscheiding of overlijden wordt tussen de echtgenoten onderling of tussen de langstlevende echtgenoot en de erfgenamen van de overleden echtgenoot afgerekend alsof de echtgenoten in algehele gemeenschap van goederen waren getrouwd.

In geval het huwelijk eindigt door echtscheiding of in geval van scheiding van tafel en bed is van die afrekening uitgesloten:
a. hetgeen de echtgenoten krachtens erfrecht of schenking hebben verkregen of zullen verkrijgen met de vruchten daarvan en met de daarop drukkende schulden en de wegens die verkrijging geheven belastingen:

  • Een bedrag in contanten groot tweehonderd vijfenzeventigduizend euro (€ 275.000,00) ten behoeve van de comparant 1 dat thans op de spaarrekening bij de ABN Amro bank met nummer 00.00.00.000 staat, met de vruchten daarvan;
  • Een bedrag in contanten groot vijfenzeventigduizend euro (€75.000,00) ten behoeve van de comparant 1 dat thans op de bankrekening bij de ABN Amro bank met nummer 99.99.99.999 staat, met de vruchten daarvan;
  • Een bedrag in contanten groot achttienduizend euro (€18.000,00) ten behoeve van de comparant 1 dat thans op de Raborendementrekening bij de Rabobank met nummer 55.55.55.555 staat, met de vruchten daarvan;
  • De rechten op het vermogensgroeiplan bij Aegon met polisnummer 123456-7-89 gekoppeld aan de hypotheek ter financiering van de praktijk van de comparant 1, met de vruchten daarvan;

b. de activa en passiva behorend tot het beroeps- of bedrijfsvermogen van één van de echtgenoten, dan wel de (certificaten van) aandelen in besloten vennootschappen of naamloze vennootschappen waarin een echtgenoot zijn beroep of bedrijf middelijk dan wel onmiddellijk uitoefent of doet uitoefenen;
c. al hetgeen krachtens zaaksvervanging voor het uitgesloten vermogen in de plaats is getreden met de vruchten daarvan.

Het hiervoor sub a tot en met d omschreven vermogen blijft voorts buiten de afrekening indien ten tijde van het overlijden een vordering tot scheiding van tafel en bed of echtscheiding is ingesteld, dan wel een gemeenschappelijk verzoek hiertoe is ingediend.

Indien op het leven van de overleden echtgenoot een verzekering is afgesloten en door de langstlevende echtgenoot in verband met het overlijden van de eerst gestorven echtgenoot een uitkering wordt verkregen waarover successierecht verschuldigd kan zijn, blijven de premies en dergelijke alsmede de schadevergoeding buiten de afrekening doordat het in de afrekening betrokken vermogen van de langstlevende wordt vermeerder met deze te zijnen laste komende en tijdens het huwelijk betaalde premies en dergelijke en met schadevergoeding.

Verbeek Advocatuur Felix Verbeek, jurist, advocaat voor bedrijven & mediator Tel. (030) 601 92 92 [email protected] disclaimer & copyright

hosted by Sudus Internet | powered by cmsGear